Onderhoud en beheer van elektrotechnische installaties

Om de veiligheid en het gebruik van elektrotechnische installaties te borgen, moeten deze periodiek worden onderhouden en beheerd door gekwalificeerde technici. Zo staat voorgeschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Service- en onderhoudsbedrijf Romijnders verzorgt dit periodieke onderhoud van elektrotechnische installaties voor bedrijven.

Na ieder onderhoud leveren we u een rapportage met bevindingen aan in de vorm van een meerjaarenonderhoudsbegroting MJOB en /of meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) conform de NEN2767. Hierin leest u onder meer hoeveel storingen er per installatie, per tijdvak zijn geweest. Ook krijgt u een analyse van de storingen en een overzicht met aanbevelingen om uw elektrotechnische installatie energiezuiniger en duurzamer te laten functioneren.

Gevaarlijke elektrotechnische installaties

Het beheer van elektrotechnische installaties omvat meer dan alleen maar het plegen van onderhoud. Gevaarlijke elektrotechnische- en bedieningswerkzaamheden mogen alleen door een deskundige of voldoende onderricht persoon worden uitgevoerd. Hiertoe moet een beleidsplan worden opgesteld. Wanneer dat niet gebeurt, is de eigenaar verantwoordelijk voor de installatie. Romijnders heeft deskundigen op het gebied van elektrotechnische installaties in huis en kan voor u beleidsplannen opstellen.

Installatieverantwoordelijkheid NEN3140

In een beleidsplan staat omschreven waaraan onderhoud en inspectie van een installatie moeten voldoen en hoe de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen zijn geregeld. Hierbij wordt rekening gehouden met wetgeving en verzekering. Het beleidsplan leidt uiteindelijk tot installatieverantwoordelijkheid en een inspectieplan conform de NEN3140. Romijnders onderhoudt uw installatie volgens wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat uw installatie juist en veilig functioneert. Daarnaast nemen we eventueel de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen van u over.

Installeren en vervangen installaties

Afhankelijk van uw wensen en de eisen die u stelt aan uw elektrotechnische installatie, adviseren we u over het installeren van nieuwe technieken. Ook vervangen we bestaande installaties of deelcomponenten van installaties. In overleg kijken we naar duurzame oplossingen. Denk aan ledverlichting waarbij de werkzaamheden conform de NEN1010 worden uitgevoerd. Neem vrijblijvend contact op.

Sluit nu binnen 5 minuten een onderhoudscontract af